ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (OUTSOURCING)

Η εταιρεία κατέχει σημαντική θέση στην παροχή Outsourcing υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και μεγάλες επιχειρήσεις Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα. Ο χώρος αυτός αποτελεί μια σημαντική αγορά στην παγκόσμια οικονομία, που πρωταρχικό στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Οι Outsourcing υπηρεσίες της εταιρείας χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία στη συνεργασία, που συνδυάζεται με την υψηλή ποιότητα και την υπευθυνότητα που αντανακλάται στην χρονική συνέπειά τους. Η σχέση της εταιρείας με τους πελάτες της είναι μακροπρόθεσμη και στρατηγικής σημασίας. Κατευθυντήριος άξονας είναι η κάλυψη των αναγκών του πελάτη, εξασφαλίζοντας:

 • Ευρύ φάσμα παρεχομένων υπηρεσιών έτσι ώστε ο πελάτης μπορεί να επιλέξει, από έναν και μοναδικό προμηθευτή, περισσότερες από μία υπηρεσίες που να συνθέτουν μία ολοκληρωμένη λύση.
 • Εξασφάλιση της επιχειρηματικότητας του πελάτη, καθώς η εταιρεία λειτουργεί ως επέκταση του, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα και την πολιτική του. Το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθεται είναι πάντα ανάλογο με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο φορέας.

Ο βαθμός επιτυχίας της ανάθεσης μιας υπηρεσίας αξιολογείται έμπρακτα αφού επιδιώκεται διαρκώς την αναλυτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάθεσης από τους πελάτες.

Επιπλέον, οι φορείς και οι επιχειρήσεις που η εταιρεία έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται, αναφέρουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό που τους διατίθεται δημιουργεί μια ανταγωνιστική διάθεση, με θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα, την ποσότητα και στο κόστος των παρεχόμενων εσωτερικών υπηρεσιών.

H εταιρεία, με μακρόχρονη εμπειρία στις υπηρεσίες Outsourcing προσωπικού, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση υποστηρικτικών και κυρίως λειτουργικών εργασιών στα κάτωθι:

 • Παροχή προσωπικού για ηλεκτρονική αρχειοθέτηση & ψηφιοποίηση εγγράφων (Document Scanning & Management)
 • Παροχή προσωπικού για εισαγωγή και έλεγχο δεδομένων (data entry)
 • Παροχή προσωπικού για υποστήριξη εφαρμογών Πληροφορικής
 • Παροχή προσωπικού – Υπάλληλο Γραφείου για γραμματειακή & διοικητική υποστήριξη
 • Παροχή προσωπικού για φύλαξη χώρων (security)
 • Παροχή προσωπικού προγραμματιστών / αναλυτών & τεχνικών Η/Υ
 • Παροχή προσωπικού Οδηγών και χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Παροχή προσωπικού για υπηρεσίες καθαρισμού κτηριακών εγκαταστάσεων / γραφείων
 • Παροχή προσωπικού Λογιστών και βοηθών Λογιστών
 • Παροχή προσωπικού για την στελέχωση κυλικείων

Εκπαίδευση

Βασικό στοιχείο αποτελεί η εκπαίδευση των ατόμων που διατίθενται στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία. Πριν από κάθε συνεργασία μελετώνται οι απαραίτητες ανάγκες που χρειάζεται να έχουν οι ομάδες  εργασίας, καθορίζεται το μορφωτικό επίπεδο και στην συνέχεια εκπαιδεύονται στα αντικείμενα που έχει ζητήσει ο φορέας ή επιχείρηση. Τέλος το προσωπικό διατίθεται γνωρίζοντας το αντικειμένου που πρόκειται να απασχοληθεί.

Σε μακροχρόνιες συνεργασίες το ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδεύεται σε προγράμματα κατάρτισης.