Ψηφιοποίηση (Digitization)

Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιοποίησης (Digitization), αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου, έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία μεγάλα έργα μετατροπής αρχείων από έντυπη σε ψηφιακή μορφή, που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί οι ψηφιοποίηση του έργου «Παροχή συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης συνταγών του ΕΟΠΥΥ», με περισσότερο από 42.000.000 ψηφιοποιημένες συνταγές και συνοδευτικών εγγράφων, συγκεντρωτικών καταστάσεων πληρωμών φαρμακείων και των αντίστοιχων τιμολογίων τους.

Η εταιρεία διαθέτει πλήθος από Σαρωτές εγγράφων, αποτελώντας σήμερα μια μεγάλη εταιρεία στον χώρο των υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης στοιχείων. Προσφέρει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις χρησιμοποιώντας πλατφόρμες ψηφιοποίησης και λογισμικού που βασίζονται σε λύσεις ψηφιοποίησης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η θέση της εταιρίας στον χώρο της ψηφιοποίησης είναι αποτέλεσμα της προσέγγισης, η οποία συνδυάζει σύγχρονες υποδομές (εξοπλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες με ειδικά σχεδιασμένες πλατφόρμες εφαρμογών) με καινοτόμα μοντέλα και βέλτιστες πρακτικές. Έτσι εξασφαλίζει τις  υψηλές απαιτήσεις για ταχύτητα σε σχέση με τους μεγάλους όγκους των στοιχείων που αναλαμβάνει για ψηφιοποίηση. Ακρίβεια, ποιότητα και ταχύτητα της παραγόμενης πληροφορίας. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία καταφέρνει να καλύψει με απόλυτα αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο τις πλέον εξειδικευμένες και περίπλοκες απαιτήσεις ψηφιοποίησης που έχουν οι πελάτες της.  Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ψηφιοποίησης όπως:

 • Ψηφιοποίηση εκτυπωμένων αρχείων – από ιστορικά αρχεία μέχρι σύγχρονα έγγραφα
 • Δημιουργία ψηφιακών βιβλίων από έντυπες εκδόσεις
 • Ψηφιοποίηση έντυπων εφημερίδων και οποιοδήποτε έντυπου εγγράφου σε ψηφιακή μορφή
 • Ψηφιοποίηση μικροφίλμ
 • Υπηρεσίες Επεξεργασίας Εικόνας
 • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Δεδομένων
 • Υπηρεσίες οπτικής, έξυπνης αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR & ICR)
 • Τεκμηρίωση, καταχώρηση αρχείων και άλλες υπηρεσίες αρχειοθέτησης

Αρχεία Ψηφιοποίησης

Στα πλαίσια των έργων που αφορούν την ψηφιοποίηση η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και σωστά καταρτισμένα στελέχη με τα οποία είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Στη διαδικασία ψηφιοποίησης σε πρώτη φάση γίνεται μελέτη και κατηγοριοποίηση του υλικού ώστε να είναι δυνατή η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου ψηφιοποίησης. Η μεθοδολογική προσέγγιση ψηφιοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στάδια:

 • Σχεδιασμός – καθορισμός αναγκών
 • Προετοιμασία ψηφιοποίησης
 • Ψηφιοποίηση υλικού
 • Έλεγχος ποιότητας (Quality Control)
 • Αποθήκευση του ψηφιακού περιεχομένου.